اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگیاماده سازی مزرعه گوجه فرنگی انجام صحیح مراحل آمادهسازی خاک، چه در روش کشت مستقیم

چه در روش کشت نشاء، نقش مهمی در استقرار مناسب بوته دارد.

نیازهای غذایی گیاه گوجه فرنگی به نوع واریته، عملکرد و فرهنگ و شیوه کشاورزی در هر منطقه، بستگی دارد

(Sainju et al., 2003). بهترین راه برای کسب اطلاعات درمورد مقادیر و نسبتهای مواد مغذی ضروری خاک، آنالیز خاک و بافت آن در طول فصل رشد گیاه است.

به طور متوسط میزان عناصر مختلف خاک در شکل 1 نشان داده شده است.

در شرایط گلخانهای استفاده بیشتر از عناصر مورد نیاز، افزایش عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

  اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

و تولید نشا

تولید نشاء قبل از کاشت در زمین اصلی منجر به تولید بوتههای قوی، سالم و دارای رشد یکنواخت میگردد.

 درصد زنده ماندن بوتههای حاصل از نشاءکاری در گلخانه یا زمین اصلی برابر با 100درصد است.

استفاده از بذر بیشتر (به نسبت تعداد نشاء موردنیاز)، میتواند مشکل کم بودن درصد جوانهزنی و یا مرگ گیاهچه را جبران کند. تولید تعداد بیشتر نشاء برای انتخاب نشاءهای قویتر.

و یکنواختتر نیز مهم است. درصد گیاهچههای از دست رفته نیز به نحوهی اجرا و شرایط تولید و انتقال نشاء بستگی دارد.

به طور کلی، در صورت فقدان جوانه زنی (%10) یا سبز شدن (%10) و مرگ گیاهچه (%5)، میزان بیشتری بذر (تا بیش از 25%) بایستی استفاده گردد.

  اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی انتقال نشاء به زمین زراعی

زمینی که نشاء در آن کاشته میشود، بایستی مرطوب بوده و ایجاد حفرههایی برای استقرار نشاءها و جلوگیری از آسیب فیزیولوژیکی به ریشهها ضروری است.

زمان انتقال نشاء به زمین در مناطق مختلف (بسته به نوع واریته از اوایل بهار تا اوایل زمستان) متفاوت است.

معمولا فاصله بین بوتهها 25 تا 50 سانتیمتر و فاصله بین ردیفها 150 تا 180 سانتیمتر در نظر گرفته میشود (به نوع رقم و منطقه نیز بستگی دارد).

فاصله کشت با توجه به هدف تولید، برای مصرف تازه خوری، 22000 تا  25000 بوته در هکتار

و برای مصرف صنعتی 40000 تا 60000 بوته در هکتار میباشد (Knapp and Peralta, 2016).

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

کوددهی

عموما استفاده از کود در سه مرحله صورت میگیرد:

  1. قبل از انتقال نشاء به زمین
  2. 60 روز پس از انتقال نشاء به زمین
  3. 100 روز پس از انتقال نشاء به زمین

مصرف کود در تولید ارگانیک و حتی در برخی از کشورها مانند هلند در کشت سنتی، محدود شده است (Knapp and Peralta, 2016)

  اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی آبیاری 

گوجه فرنگی برای تاخیر در بلوغ و افزایش میزان محصول به آبیاری مکرر نیاز دارد.

این امر منجر به کاهش شوری خاک نیز میگردد. برخی محققان بر این باورند که میزان رطوبت خاک نباید بیشتر از 0.2 بار باشد،
درحالی که برخی دیگر حداکثر 2 بار را توصیه مینمایند

(Nuez, 2001) میزان رطوبت توصیه شده با توجه به روش کاشت، مشخصات خاک و اقلیم منطقه متفاوت است

(Prados, 1995) شرایط نامناسب رطوبتی میتواند باعث ترک خوردگی شعاعی و متمرکز روی میوه شود

(Peet and Willits, 1995) این یک بیماری فیزیولوژیکی جدی است،

زیرا گوجه فرنگیهای آسیب دیده بازار پسند نیستند و به سرعت دچار زوال میشوند.

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

 استفاده از مالچ پلی اتیلن به همراه آبیاری قطرهای در گلخانه یا زمین زراعی به نظارت دقیق

وضعیت تغذیه گیاه کمک مینماید. مالچهای پلاستیکی به همراه آبیاری و کوددهی مناسب،

کارایی قابل توجهی دارد (Jensen et al., 1989) آبیاری قطرهای در کشت گوجه فرنگی محبوبیت زیادی دارد

زیرا باعث افزایش راندمان مصرف آب و همچنین امکان استفاده از مخلوطی از کودها در آب آبیاری وجود دارد.

با استفاده از آبیاری قطرهای امکان هماهنگ کردن آبیاری و کوددهی متناسب با مرحله رشد گیاه وجود دارد.

مطالب اموزشی در سایت اران بذر جستجو کنید

باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی و کنترل پژمردگی باکتریایی از گیاهان رشد کرده در خاک آلوده دشوار است.

گوجه و تغییر کشت با گیاهان غیر حساس مانند ذرت، لوبیا و کلم، برای حداقل سه سال، کنترل را میسرتر میکند،

نباید از از فلفل، بادمجان، سیب زمینی، آفتابگردان برای کشت زراعی تناوبی استفاده کنید.

تمام مواد گیاهی آلوده را از بین ببرید و نابود کنید.

ارقام Kewalo تا حدودی به واکنش باکتریایی مقاوم هستند،

اما یک رقم غیر معمول است، کنترل شیمیایی برای این بیماری در دسترس نیست.

باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی- Early Blight

و این بیماری توسط قارچ های Alternaria tomatophila و A. solani  ایجاد می شود

و اولین علامت زخم های قهوه ای، که اکثرا در برگ های پیرتر مشاهده می شوند ،

نقاط بزرگ و حلقه های متمرکز با الگوی چشم گاو نر ‌در مرکز محل بیماری مشاهده می شود،

بافت اطراف لکه ها ممکن است زرد باشد، اگر درجه حرارت و رطوبت بالا در این زمان رخ دهد،

بسیاری از شاخ و برگ ها خشک می شوند، لکه ها  روی ساقه شبیه به علائم روی برگ هستند،

گاهی اوقات اگر در نزدیکی خط خاک (پوسیدگی طوقه) اتفاق می افتد،

باکتری و لکه موجی گوجه

بروی میوه لکه ها به اندازه ی قابل توجهی می رسند،

که تقریبا در تمام میوه ها دیده می شود، حلقه های متحدالمرکز بروی میوه هم مشاهده  می شود،

و اغلب میوه های آلوده به زمین می افتند.
قارچ ها بر روی باقیمانده های آلوده در خاک،

بر روی بذر و سایر میزبان های خانواده بادمجانیان مانند سیب زمینی، ایرلندیو بادمجان حفظ می شوند

و مجددا در صورت عدم مبارزه سیکل بیماری را تکرار خواهند کرد.

گوجه ‌فرنگی (Solanum lycopersicum) می‌تواند تقریبا در هر نوع خاکی که نسبتا خوب زهکشیشده، رشد کند.

 

یک منبع خوبمواد آلی می‌تواند بازده را افزایش داده و مشکلات تولید را کاهش دهد.

دیگر سبزیجات مشابه مانند سیب زمینی، فلفل و بادمجان نباید در یک زمین بیش از یک بار در سه سال کاشت.

در حالت ایده آل، کاشت محصول، قبل از گوجه فرنگی باید اعضای خانواده علفی باشند.

، یک محصول چرخشی عالی با گوجه فرنگی است

مقادیر زیادی مواد آلی را در خاک تامین می کند

مبارزه  با باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

و رشد ارگانیسم های بیماریزا را که به گوجه فرنگی ها حمله می کند،

ترویج نمی کند،دانه و گیاه تایید شده توصیه می شود،

و هرگاه که امکان پذیر باشد ،باید استفاده شود.

پژمردگی باکتریایی – Bacterial Wilt

پژمردگی باکتریایی یا سوختگی باکتریایی جنوبی گوجه فرنگی که توسط ،Ralstonia solanacearum که نام قدیمی آن Pseudomonas solanacearum است

ایجاد می شود. این باکتری در طی مدت طولانی در خاک زندگی می کند،

و از طریق زخم های حاصل از پیوند، کشت یا حشرات و از طریق زخم های طبیعی که در آن ریشه های ثانویه ظاهر می شوند،

وارد ریشه می شوند. توسعه بیماری در درجه حرارت بالا و رطوبت بالا زیاد است

و این شرایط مساعد رشد این باکتری است.

این باکتری ها در داخل بافت های آبرسانی، گیاه به سرعت رشد می کند،

و آن ناحیه را با ماده ای چسبناک پر می کنند، این باعث می شود که گیاه سریعا پوسیده شود،

در حالی که برگ ها سبز می شوند ،اگر یک ساقه آلوده را به صورت عمودی برش دهیم،

درمان باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

علائم را به صورت پوسیدگی قهوه ای و قطرات ریز زرد رنگی مشاهده می کنیم.

لکه باکتریایی گوجه فرنگی – Bacterial Spot

این بیماری توسط باکتری Xanthomonas vesicatoria ایجاد می شود،

که به گوجه فرنگی سبز، نه قرمز حمله می کند، فلفل نیز مورد حمله قرار می گیرد.

این بیماری در فصل های مرطوب شایع تر است، آسیب به گیاهان حاوی لکه های برگ و میوه ای است،

که باعث کاهش عملکرد، ریزش برگ و میوه و میوه های آفتاب سوخته  یا تاول زده می شود،

علائم شامل تعداد زیادی از نقاط کوچک،

زاویه دار تا نامنظم، لکه های آبسوخته، بر روی برگ ها و کمی لکه های جرب دار بر روی میوه ها می باشد.

لکه های برگ ممکن است، یک هاله زرد داشته باشند. مراکز علامت خشک شده، و اغلب پاره می شوند.
باکتریها در بقایای گیاه آلوده و گونه های وحشی گوجه فرنگی زمستان گذرانی می کند.

آب و هوای گرم باعث پیشرفت بیماری می شود.

بیشترین شیوع بیماری را می توان به باران های شدیدی، که در این منطقه اتفاق افتاده است اشاره کرد.

عفونت برگ ها از طریق روزنه های طبیعی اتفاق می افتد،

و عفونت های میوه از طریق آسیب های مکانیکی و تغذیه حشرات انجام می شود.
کنترل لکه باکتریایی در زمانی که در منطقه ای نمایان می شود، مشکل است، آب از یک برگ یا گیاه به دیگری، از قبیل پراکندگی قطرات باران،

باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

آبیاری هوایی و لمس کردن یا دست زدن، به گیاهان مرطوب،

می تواند، باکتری ها را از گیاهان بیمار به سالم گسترش دهد.
پیشگیری و درمان ،باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی:

استفاده از بذر ونشا بدون بیماری. اجتناب از مناطقی که در سال گذشته ،با فلفل یا گوجه فرنگی کاشته شده بودند.

اجتناب از آبیاری هوایی و یا قطره ای پرفشار،  تمام مواد گیاهی بیمار را حذف کنید. هرس گیاهان را برای ترویج گردش هوا انجام دهید،

نکات باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

اسپری کردن با یک قارچ کش مسی، بیماری را نسبتا به خوبی کنترل می کند،

دستورالعمل های روی برچسب سم را دقیق دنبال کنید،
بیماری نکرور پیت (مغز) گوجه فرنگی – Tomato Pith Necrosis

معمولا بیماری است که به صورت زودهنگام ، در گلخانه و در سیستم کشت High tunnel  خود را نشان می دهد،

با این حال، در آب و هوای سرد و بارانی، این بیماری ممکن است، گوجه فرنگی و گاهی فلفل را در مزرعه آلوده کند،

این بمیاری توسط گونه های متعدد از باکتری های Pseudomonas ، از جمله Pseudomonas corrugata، و همچنین Pectobacterium carotovorum ایجاد می شود. این باکتری ها پاتوژن های ضعیف هستند،

عامل باکتری و لکه موجی گوجه فرنگی

که گیاهان گوجه فرنگی را به سرعت ،در هنگام رضد در شرایط محیطی آبی، سرد و مرطوب آلوده می کنند،

علائم: نشانه های اولیه این بیماری در ناحیه های سیاه شده (نکروز) در ساقه است ،که ممکن است برای اولین بار در مجاورت قشر برگ دیده شود،
مناطق سیاهی به صورت یک باند در امتداد ساقه، و نیز بر روی برگچه گسترش یابند.

با پیشرفت بیماری، باکتری ها داخل درون ساقه ها را اشغال می کنند که ممکن است سبب جدا شدن ساقه شود.

ساقه ممکن است کوچک شود، بشکند ،و پیت ساقه (درون ساقه) ممکن است، قسمت بندی شده یا نردبانی شود.
در نهایت، ساقه در داخل داخل توخالی می شود.

این آسیب سبب می شود ،آب به بخش های بالایی گوجه فرنگی نرسد،

به طوری که برگ های بالای آن ممکن است، زرد و پوسیدگی اتفاق بیافتد. علائم بر روی میوه های سبز در حال رشد ممکن است، وجود نداشته باشد،

که یک منطقه چرب، آب سوخته در انتهای شکوفه میوه است.

این علامت میوه بسیار شبیه به دو بیماری دیگر است که بادزدگی و پوسیدگی buckeye گوجه فرنگی است.

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

 

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی پیشگیری و درمان:

استفاده از ارقام مقاوم و یا تحمل گوجه فرنگی. استفاده از بذرهای بدون پوسیدگی را بکار ببندید و گیاهان بیمار را در این زمینه قرار ندهید.

استفاده از تناوب زراعی، از بین بردن علف های هرز. کوددهی مناسب و بموقع،

گیاهان گوجه فرنگی را با آب آبیاری خیس نکنید،

و این امکان را فراهم کنید،

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی

که گیاه گوجه فرنگی به خوبی رشد کند ، برگ ها و شاخه های آلوده را از بین ببرید.
اگر بیماری به اندازه کافی قوی و اپیدمی شد، برای کنترل از مواد شیمیایی استفاده کنید،

یکی از قارچ کش های زیر را انتخاب کنید ،مانکوزب (بسیار خوب)؛ کلروتالونیل یا قارچ کش های مس (خوب).

دستورالعمل های استفاده، از سم  را در برچسب پشت  ظرف سم دنبال کنید.

بیماری بادزدگی گوجه فرنگی -Late Blight

بیماری بادزدگی یک بیماری بالقوه جدی برای سیب زمینی و گوجه فرنگی است که توسط قارچ Phytophthora infestans ایجاد می شود، که به آن بازدگی فیتوفترایی نیز گفته می شود.

بادزدگی در آب و هوای خنک و مرطوب بسیار آسیب رسان است.

قارچ می تواند تمام قسمت های گیاهی را تحت تاثیر قرار دهد. برگ های جوان علائم کوچکی، را از خود نشان می دهند ،که به صورت تیره شدن است،

لکه های آبسوخته روی آن تشکیل شده است، این لکه های روی برگ به سرعت بزرگ شده

و کپک سفید رنگی بروی حاشیه سطح پایینی برگ ها، از خود نشان می دهد.

از بین رفتن برگ ها ( قهوه ای شدن  چروکیده شدن برگ ها و ساقه) ممکن است،

شناسایی بیماریهای گوجه

در طول 14 روز از مشاهده علائم اتفاق بیافتد، میوه های آلوده گوجه فرنگی علائم رنگ زیتونی، براق شدن را که ممکن است

به طور وسیعی صورت بگیرد، از خود نشان می دهند.

اسپور قارچی در بین گیاهان و باغ ها با باران و باد پخش می شود،رطوبت بالا و دمای روزانه در حدود 21 درجه ی سانتی گراد، مناسب برای فعالیت این قارچ است.

شناسایی بیماریهای گوجه فرنگی و پیشگیری و درمان:

برای کم کردن مشکلات بادزدگی باید دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

برگ ها را خشک نگه دارید، زمینی را انتخاب کنید،

که آفتاب از صبح زود شروع به تابیدن و پوشش دادن آن بکند،

از آبیاری اضافه به خصوص در اواخر روز بپرهیزید ،و فاصله کاشت را کمی زیاد کنید،

خرید بذر گواهی شده و بدون آلودگی؛

از بین بردن علف های هرز و گیاهان هم خانواده سیب زمینی.

سیب زمینی های پوسیده شده ،در کشت قبلی را به صورت کمپوست دفن نکنید،

گیاهان بیمار را حذف کنید و از بین ببرید،

اگر بیماری به اندازه کافی قوی باشد برای کنترل مواد شیمیایی، یکی از قارچ کش های زیر را انتخاب کنید، کلرهتلینیل – chlorothalonil (بسیار خوب)؛

قارچ کش مسی یا مانکوزب mancozeb (خوب)،همچنین ارقام مقاوم نسبت به این بیماری که در جدول به معرفی آن ها می پردازیم

 

بیماری لکه سپتورایی گوجه فرنگی، – Septoria Leaf Spot

ادامه مطلب

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری جهت رسیدن به بهترین بذر آزمایشات زیادی را انجام می دهند ،تا بتوانند بذرهایی را شناسایی کنند،                   تا هم از نظر عملکرد کمی و هم کیفی در سطح مطلوبی قرار داشته باشند.

برای مثال مقاومت ارقام به بیماری ها، به کشاورزان کمک می کند تا خسارت کمتری را از یک بیماری خاص،

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

در منطقه متحمل شوند، و یا حتی در مواردی وجود یک بیماری مانع کشت، یک گونه گیاهی خاص می شود ،که در صورت تولید بذر مقاوم این امکان فراهم می گردد.

کشاورزان انتخاب بهترین بذر از اهمیت بالایی برخوردار است

دلیل اینکه انتخاب بذر  نیازمند، انجام آزمایشات پیچیده است شرکت های تولید کننده ،

در طی فصل های زراعی مختلف نسبت به انجام تست های مزرعه ای اقدام می کنند ،در نهات این ارقام را به کشاورزان مناطق مختلف معرفی می کنند.

بهترین کیفیت بذرها  برای کیفیت بیشتر هیبرید استفاده میشود،

یکی از مشکلات اصلی در کشت ،گوجه فرنگی در اغلب مناطق ایران ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی است.        یکی از بهترین راه ها برای فائق آمدن،

به این مشکل استفاده از ارقامی است ،که مقاوم به این بیماری ویروسی باشند.

بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری ان

بذر گوجه فرنگی کرال به ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی مقاوم است.

این رقم در مقایسه با ارقام رایج بازار ایران دارای قیمت بسیار مناسبی است و کیفیت و عملکرد خوبی نیز دارد.
بهترین بذر
به کمک استفاده از علوم نوین به بالاترین سطح خود رسیده است.

کشاورزان به خوبی می دانند ،تمام زحماتی که در طول دوره رشد گیاه متحمل می شوند،

می تواند با انتخاب بذر نامرغوب به هدر برود از این رو تصمیم گیری در رابطه ،با انتخاب بهترین بذر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،

در ساده  ترین تعریف از نظر کشاورزان بهترین بذر را می توان بذری تعریف کرد، که با شرایط منطقه سازگار و نسبت،               به شرایط آب و هوایی و تنش های مختلف منطقه متحمل باشد، و بتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

بذر گوجه فرنگی تولید و

اران بذر بهترین بذر های موجود در بازار ایران و جهان بوده،        و با توجه به شرایط هر منطقه

بهترین بذر ها را شناسایی کرده ،  و به کشاورزان و گلخانه داران اراعه می دهد.

بذر شرکت های کشاورزی در عرصه تولید هیبریدی بهترین بذر تولید میکنند

شرکت های کشاورزی باید بستری را فراهم کنند، تا کشاورزان وقتی به دنبال بهترین بذر هستند،

بتوانند اسم منطقه خود را در کنار آن بذر ببینند،

برای مثال ما باید به آن ها بگوییم،

که بذر خیار اران مناسب منطقه کاشان و نهاوند است ،               یا این که بذر هندوانه کارون برای خوزستان و بهبهان و دشت مغان مناسب است.
به طور کلی عوامل تاثیرگذار در انتخاب بهترین بذر توسط کشاورزان شامل :

بذری که در منطقه آن ها کشت شده، و نتیجه مناسب با منطقه را نشان داده باشد،

همین طور سایرین هم اقدام به کشت،آن رقم و محصول کرده باشند ،

این اتفاق احساس رضایت و اعتماد را در کشاورزان تقویت میکند.

بذری که در ابتدای امر با توجه به اقلیم و شرایط محیطی آن منطقه دارای عملکرد بالایی باشد ،

که این شرایط محیطی شامل نور(لوکس نوری آن منطقه است)،

بافت و ساختمان خاک، رسی یا شنی بودن، دمای منطقه، دوره سرما و گرما و… است.

۳-مقاومت یا  Resistance تحمل یا Tolerance یک بذر به بیماری ها و آفات هم خیلی مهم است.

با توجه به این موضوع که اکثر بذرها ،به صورت وارداتی هستند،

مبنی بر آن که مقاومت به ویروس و بیماری در آنها با شرایط محیطی آن کشور تولید، کننده تعیین و کنترل شده است،             و این عاملی می شود، که یک بذر در منطقه دیگر برای مثال ایران

مقاومت نسبی به عوامل خسارت زای محیطی را داشته باشد.
۴- در نهایت کیفیت محصول از اهمیت بسزایی،

برای کشاورزان برخوردار است، برای مثال قطعا کشاورزان یک هندوانه با عملکرد بالا (پربار) را نمیخواهند که رنگ ضعیف و پوست ضخیم داشته باشد.

بازار پسندی بذر گوجه فرنگی تولید و نگهداری

۵- بحث بازارپسندی هم باعث می شود، کشاورزان بذری را انتخاب کنند که در هنگام برداشت،

میوه ای با تناسب ظاهری و شکل مناسب را جهت سودآوری مورد ،توجه در میدان میوه و تره بار را داشته باشند.

بذر پس از کاشت در زمین متحمل تنش های بسیاری می شود، از جمله دماهای بسیار پایین( سرمازدگی)،

دمای بالا و در کل تنش های محیطی، همچنین احتمال آلودگی،حمله پاتوژن های بیماری زا مانند قارچ ها،

باکتری ها، ویروس ها و آفات بسیاری را پشت سر می گذارد،از همین رو در زمان انتخاب بذر،

بذر گوجه تولید و نگهداری

و خرید بذر  باید به تمام ویژگی های آن که از سمت تولیدکنندگان مطرح می شود، بیشتر دقت کرد