بذر گوجه فرنگی مقاوم به مگس سفید

بذر گوجه فرنگی مقاوم به مگس سفید

 

بذر گوجه فرنگی مقاوم به مگس سفید روم محصول شرکت سومرسید دانمارک بوده که در پاکت های 5000 عددی

قوطی های 10 هزار عددی به بازار عرضه می شود.
گوجه فضای باز روم دارای میوه ای بلوکی به وزن 140تا 160 گرم بوده

و از یکنواختی مناسبی برخوردار می باشد.

یکنواختی میوه فاکتور مهمی برای کشاورزان بوده و در بازارپسندی محصول تاثیر به سزایی دارد.

بذر گوجه مقاوم به مگس سفید

یکی از مهمترین ویژگی های بذرگوجه روم سفتی بالای میوه در زمان برداشت می باشد.

این سفتی میوه به دلیل تحمل بالای این رقم نسبت به گرما بوده و قابلیت کاشت

این رقم به خصوص در مناطق جنوبی کشور و همچنین فصول گرم سال را بالا می برد.
گوجه روم متحمل به اب و خاک شور

گوجه فرنگی مقاوم به مگس سفید

به طور کلی سفتی مناسب در گوجه برای کشت های بهاره بسیار اهمیت داشته

و قابلیت ماندگاری و حمل و نقل رقم را بالا می برد.
گوجه فضای باز از نظر رسیدگی جزء ارقام نسبتا زودرس گوجه فضای باز محسوب شده

بذر گوجه مقاوم به مگس سفید

و این رقم می تواند برای کشت های زودهنگام مورد کشت قرار گیرد.

زمان باردهی گوجه روم عموما 75 تا 70 روز بعد از انقال نشا گزارش شده است.
با توجه به سایز متوسط میوه گوجه بهتر است این رقم در مناطقی مورد کشت قرار گیرد

که از محدودیت شوری آب و خاک برخوردار نباشند.

بذر گوجه روم مقاوم به افات مگس سفید

از دیگر ویژگی های گوجه روم می توان به تحمل مناسب این رقم به ویروس زردی و پیچیدگی گوجه فرنگی اشاره کرد.

این بیماری ویروسی یکی از بیماری های شایع در گوجه و به خصوص در مناطق جنوبی کشور و فصول گرم سال است.

ناقل این بیماری عموما آفات مهمی مانند مگس سفید بوده

که می توانند ظرف مدت زمان کوتاهی سبب آلودگی کل محل کاشت گردند.