بذر خیار بومبای

750,000 تومان

بذر گوجه  فضای باز برنتا

بذر گوجه 074

1,000,000 تومان

بذر گوجه Katrin

1,000,000 تومان

بذر گوجه Tifal

1,100,000 تومان

بذر گوجه اس جی 5

1,100,000 تومان

بذر گوجه پارس

1,750,000 تومان

بذر گوجه سانسید 6189

8,900,000 تومان

بذر گوجه سما

1,350,000 تومان

بذر گوجه فرنگی ۰۴۰۶

1,750,000 تومان

بذر گوجه فرنگی 8320

9,000,000 تومان

بذر گوجه فرنگی ایدن سیمینس

2,000,000 تومان

بذر گوجه فرنگی چیکو

1,700,000 تومان

بذر گوجه فرنگی رنجر

1,800,000 تومان

بذر گوجه کرال

1,750,000 تومان

بذر گوجه متین دانمارکی

2,400,000 تومان

بذر گوجه ویلمورین رقم سوریا

950,000 تومان

بذر ملون هیبرید اناناسی مونارک فرانسه

2,400,000 تومان

بذر هندوانه خطی ناسکو

700,000 تومان

بذر هندوانه کارون

400,000 تومان

بذر هندوانه کریمسون سوئیت (خطی) یونی ژن

700,000 تومان

بذر هیبرید بادمجان هانا

750,000 تومان

بذر هیبرید خربزه

بذر هیبرید خربزه کارون

750,000 تومان

بذر هیبرید فلفل میترا

750,000 تومان

بذر هیبرید گوجه فرنگی تایفون

750,000 تومان

بذر هیبرید گوجه فرنگی رفرنس

750,000 تومان

بذر هیبرید گوجه فرنگی لیان

750,000 تومان

بذر هیبرید ملون عسل

خربزه هیبرید راک

750,000 تومان

سمپاش برقی دوکاره

1,200,000 تومان

گوجه CA 911 واریته

1,000,000 تومان

گوجه فرنگي دلار

800,000 تومان

گوجه فرنگی مارال

750,000 تومان

هندوانه وینستون

800,000 تومان