اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگیاماده سازی مزرعه گوجه فرنگی انجام صحیح مراحل آمادهسازی خاک، چه در روش کشت مستقیم

چه در روش کشت نشاء، نقش مهمی در استقرار مناسب بوته دارد.

نیازهای غذایی گیاه گوجه فرنگی به نوع واریته، عملکرد و فرهنگ و شیوه کشاورزی در هر منطقه، بستگی دارد

(Sainju et al., 2003). بهترین راه برای کسب اطلاعات درمورد مقادیر و نسبتهای مواد مغذی ضروری خاک، آنالیز خاک و بافت آن در طول فصل رشد گیاه است.

به طور متوسط میزان عناصر مختلف خاک در شکل 1 نشان داده شده است.

در شرایط گلخانهای استفاده بیشتر از عناصر مورد نیاز، افزایش عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

  اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

و تولید نشا

تولید نشاء قبل از کاشت در زمین اصلی منجر به تولید بوتههای قوی، سالم و دارای رشد یکنواخت میگردد.

 درصد زنده ماندن بوتههای حاصل از نشاءکاری در گلخانه یا زمین اصلی برابر با 100درصد است.

استفاده از بذر بیشتر (به نسبت تعداد نشاء موردنیاز)، میتواند مشکل کم بودن درصد جوانهزنی و یا مرگ گیاهچه را جبران کند. تولید تعداد بیشتر نشاء برای انتخاب نشاءهای قویتر.

و یکنواختتر نیز مهم است. درصد گیاهچههای از دست رفته نیز به نحوهی اجرا و شرایط تولید و انتقال نشاء بستگی دارد.

به طور کلی، در صورت فقدان جوانه زنی (%10) یا سبز شدن (%10) و مرگ گیاهچه (%5)، میزان بیشتری بذر (تا بیش از 25%) بایستی استفاده گردد.

  اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی انتقال نشاء به زمین زراعی

زمینی که نشاء در آن کاشته میشود، بایستی مرطوب بوده و ایجاد حفرههایی برای استقرار نشاءها و جلوگیری از آسیب فیزیولوژیکی به ریشهها ضروری است.

زمان انتقال نشاء به زمین در مناطق مختلف (بسته به نوع واریته از اوایل بهار تا اوایل زمستان) متفاوت است.

معمولا فاصله بین بوتهها 25 تا 50 سانتیمتر و فاصله بین ردیفها 150 تا 180 سانتیمتر در نظر گرفته میشود (به نوع رقم و منطقه نیز بستگی دارد).

فاصله کشت با توجه به هدف تولید، برای مصرف تازه خوری، 22000 تا  25000 بوته در هکتار

و برای مصرف صنعتی 40000 تا 60000 بوته در هکتار میباشد (Knapp and Peralta, 2016).

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

کوددهی

عموما استفاده از کود در سه مرحله صورت میگیرد:

  1. قبل از انتقال نشاء به زمین
  2. 60 روز پس از انتقال نشاء به زمین
  3. 100 روز پس از انتقال نشاء به زمین

مصرف کود در تولید ارگانیک و حتی در برخی از کشورها مانند هلند در کشت سنتی، محدود شده است (Knapp and Peralta, 2016)

  اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی آبیاری 

گوجه فرنگی برای تاخیر در بلوغ و افزایش میزان محصول به آبیاری مکرر نیاز دارد.

این امر منجر به کاهش شوری خاک نیز میگردد. برخی محققان بر این باورند که میزان رطوبت خاک نباید بیشتر از 0.2 بار باشد،
درحالی که برخی دیگر حداکثر 2 بار را توصیه مینمایند

(Nuez, 2001) میزان رطوبت توصیه شده با توجه به روش کاشت، مشخصات خاک و اقلیم منطقه متفاوت است

(Prados, 1995) شرایط نامناسب رطوبتی میتواند باعث ترک خوردگی شعاعی و متمرکز روی میوه شود

(Peet and Willits, 1995) این یک بیماری فیزیولوژیکی جدی است،

زیرا گوجه فرنگیهای آسیب دیده بازار پسند نیستند و به سرعت دچار زوال میشوند.

اماده سازی مزرعه گوجه فرنگی

 استفاده از مالچ پلی اتیلن به همراه آبیاری قطرهای در گلخانه یا زمین زراعی به نظارت دقیق

وضعیت تغذیه گیاه کمک مینماید. مالچهای پلاستیکی به همراه آبیاری و کوددهی مناسب،

کارایی قابل توجهی دارد (Jensen et al., 1989) آبیاری قطرهای در کشت گوجه فرنگی محبوبیت زیادی دارد

زیرا باعث افزایش راندمان مصرف آب و همچنین امکان استفاده از مخلوطی از کودها در آب آبیاری وجود دارد.

با استفاده از آبیاری قطرهای امکان هماهنگ کردن آبیاری و کوددهی متناسب با مرحله رشد گیاه وجود دارد.

مطالب اموزشی در سایت اران بذر جستجو کنید